Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

2 / 1994

Ojcze niebiański,
wzorem Dziewczęcia z Nazaretu
wielbimy Ciebie całą duszą,
radośnie Ciebie wysławiamy,
bo jesteś Bogiem, który człowieka
wybawia od zniewolenia grzechem.

Jak Maria Panna dzięki Twej łasce znalazła w swym Synu Odkupiciela, tak i my w Jezusie Chrystusie i w Jego męce krzyżowej szukamy ratunku przed grzeszną naturą, potępieniem i śmiercią wieczną.

Wybraną swoją obdarzyłeś łaską, dzięki czemu mogła posłusznie przyjąć swe trudne przeznaczenie i dać ludzkie ciało Twojemu Synowi.

Pozwól również nam dostrzegać dowody Twej niezasłużonej przez nas łaski, spełniać przeznaczone nam zadania i na wyznaczonej przez Ciebie drodze skutecznie krzewić wśród ludzi dobro, sprawiedliwość, pokój i radość, aby jedynie Tobie, świętemu Bogu, Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu, oddawali cześć i chwałę na wieki wieków. Amen.