Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

W dniach 20-25 kwietnia 2004 roku w Odessie odbyły się regionalne konsultacje europejskich Kościołów członkowskich Światowej Federacji Luterańskiej na temat HIV/AIDS. W 2002 roku ŚFL rozpoczęła globalną kampanię w tej sprawie, inicjując plan działania pod tytułem: "Współczucie, nawrócenie, opieka: odpowiadając na pandemię HIV/AIDS jako Kościoły". Spotkanie w Odessie było ostatnim z czterech zgromadzeń regionalnych przewidzianych w tym planie. Poprzednie miały miejsce w Afryce, Ameryce Łacińskiej i na Karaibach oraz w Azji. Gospodarzem europejskich konsultacji był Niemiecki Kościół Ewangelicko-Luterański na Ukrainie (DELKU).

Dyrektor Departamentu d/s Teologii i Studiów ŚFL, ks. dr Karen Bloomquist, w swym odeskim wystąpieniu zatytułowanym: "Perspektywy teologiczno-etyczne wywołane przez kryzys HIV/AIDS", przestrzegła przed postawą moralizatorską w omawianej materii. Osoby dotknięte chorobą są często stygmatyzowane i określane mianem grzeszników, których dosięgła kara Boża. Tymczasem bywa, że to przeciwko nim grzeszą inni, okazując im brak miłości i współczucia. Moralizowanie może, zdaniem ks. Bloomquist, spowodować tylko to, że ludzie chorzy oddalą się jeszcze bardziej od Kościoła. Taka postawa sprzeciwia się również istocie chrześcijaństwa, jaką jest przesłanie, mówiące, że wszystkie istoty ludzkie są stworzone na obraz Boży, zaś pochodząca od Boga godność jest udziałem wszystkich, niezależnie od ich wyznania. Boża miłość, dana nam poprzez Jezusa Chrystusa, skłania do okazywania miłości wszystkim ludzkim istotom w potrzebie, a szczególnie tym, które cierpią.

Usprawiedliwienie z łaski poprzez wiarę, będące centralną prawdą teologii luterańskiej, powinno, zdaniem ks. Bloomquist, stanowić źródło społecznego zaangażowania Kościołów w walce z wszelkimi przejawami dyskryminacji i wykluczenia. Zarówno św. Paweł, jak i Marcin Luter oponowali przeciwko kategoryzowaniu ludzi ze względu na ciężar ich grzechów. Jak stwierdziła ks. Bloomquist: wszyscy zgrzeszyli i potrzebują Bożego miłosierdzia oraz przebaczenia. Nowy Testament obfituje w obrazy Jezusa docierającego do prostytutek i ludzi etykietowanych przez społeczeństwo mianem grzeszników. W swych Błogosławieństwach wymienia On m.in. biednych, głodnych i prześladowanych. Jednocześnie gani tych, którzy uważali się za usprawiedliwionych.

Poprzez krzyżową śmierć Jezusa Chrystusa Bóg okazał solidarność ze wszystkimi cierpiącymi, w tym dotkniętymi HIV/AIDS. Ludzi tych powinna obejmować także Dobra Nowina o Zmartwychwstaniu, będąca istotą życia Kościoła.

Biskup Geza Ernisa z Kościoła Ewangelickiego Konfesji Augsburskiej w Słowenii podkreślił, że bycie nosicielem wirusa HIV nie jest przejawem grzechu, w przeciwieństwie do nieudzielania pomocy ludziom dotkniętym HIV/AIDS.

Zdaniem ks. Doris Bazlen z Kościoła Ewangelickiego w Wittenberdze, zadaniem Kościołów winno być umożliwienie każdemu, niezależnie od tego, w której części świata żyje, dostępu do terapii antyretrowirusowej.

Jak zauważył bp dr Edmund Ratz z Niemieckiego Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego na Ukrainie, fakt, że konsultacje w Odessie toczyły się w budynku kościelnym, w którym normalnie odbywają się nabożeństwa, dowodzi tego, iż ludzie dotknięci wymienioną pandemią znajdują się w centrum zainteresowania Kościołów członkowskich ŚFL.

Uczestniczący w spotkaniu biskupi, księża, świeccy, przedstawiciele służby zdrowia oraz pracownicy socjalni wyrazili także zaniepokojenie faktem, że w wyniku rozszerzenia Unii Europejskiej może wyłonić się swego rodzaju nowa linia demarkacyjna, oddzielająca Kościoły i kraje członkowskie UE od tych, które pozostają poza jej granicami. Dziesięć nowych państw - członków Unii może mieć utrudniony dostęp do tanich leków zwalczających infekcję HIV oraz do międzynarodowych funduszy do walki z chorobą.

W dokumencie zatytułowanym "Bound Together" uczestniczący w konsultacjach przedstawiciele europejskich Kościołów członkowskich ŚFL stwierdzają, że nasilenie migracji, które czeka najprawdopodobniej Europę, może być przyczynkiem do wzrostu obaw i niepokojów. Kościoły nie powinny zapominać o państwach Europy Wschodniej i Południowo-Wschodniej, w których dominują trudne w porównaniu z resztą kontynentu warunki życia. Kościoły luterańskie, pozostając ze sobą w komunii, winny zachowywać solidarność ze wszystkimi cierpiącymi w tych państwach. Pomiędzy wspólnotami luterańskimi Europy występują wyraĽne różnice gospodarcze, kulturowe i edukacyjne. Niektóre z nich realizują efektywne programy walki z HIV/AIDS, zaś inne ledwie zaczynają takie działania.

Tożsamość Kościołów luterańskich, jako pozostających we wzajemnej komunii, zakłada, że problemy niektórych z nich są dzielone przez wszystkie pozostałe. Taki związek oznacza poszukiwanie nowych dróg przeżywania wspólnoty, wzajemnego uczenia się i słuchania oraz dzielenia zasobami, przy jednoczesnym poszanowaniu odmiennych tożsamości różnych wspólnot. Silniejsi partnerzy nie powinni narzucać swoich tożsamości, priorytetów i wartości słabszym.

Według uczestników konsultacji, europejskie Kościoły luterańskie powinny stać się "miejscami bezpieczeństwa" dla osób dotkniętych HIV/AIDS. Są one odpowiedzialne za objęcie tych ludzi swą troską. Liturgia, kazania i modlitwy winny nieść pocieszenie chorym i zakażonym. Zaangażowanie Kościołów na ich rzecz jest realizacją powołania diakonijnego oraz konsekwencją chrztu. By móc realizować to powołanie, należy otwarcie poruszać kwestie dotyczące HIV/AIDS. Chrześcijanie winni zapoznawać się z wiedzą na temat tej choroby oraz dróg jej przenoszenia. Kościoły powinny włączyć się do działań zapobiegających pandemii, poprzez np. edukację seksualną, promowanie równości płci, propagowanie czystości seksualnej oraz odraczania inicjacji seksualnej. Wymienia się także w tym kontekście zachęcanie do unikania ryzykownych zachowań, używania prezerwatyw czy też sterylnych igieł.

"Bound Together" wzywa Kościoły luterańskie do głoszenia wartości promujących i chroniących życie, opartych na miłości samego siebie i bliźniego. Kościoły powinny chronić wartość małżeństwa i rodziny, a także odpowiedzialności i wzajemnej wierności w życiu seksualnym.

By omawiane działania były skuteczne, niezbędna jest współpraca z innymi Kościołami, organizacjami ekumenicznymi, pozarządowymi, grupami samopomocowymi oraz rządami, która powinna odbywać się na różnych poziomach: od lokalnego po międzynarodowy.

Marcin Ziemkowski
[Pracownik Zakładu Polityki Społecznej w Instytucie Socjologii UMK w Toruniu]