Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

Konsystorz Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP wyraża smutek i zaniepokojenie ostatnimi i wciąż trwającymi wydarzeniami na granicy Rzeczypospolitej i Białorusi.

Kościół nie jest, ani jako wspólnota, ani jako organizacja, powołany do oceny działań władz państwa, na terytorium którego realizuje swoje zadania. Jednocześnie jednak w ramach realizacji tych zadań, czyli w pierwszej kolejności zwiastowania czystej nauki Ewangelii i sprawowania Sakramentów, zobowiązany jest do przypominania o powinnościach spoczywających na każdym, kto uznaje Jezusa Chrystusa za swojego Nauczyciela i Pana. Jest też zobowiązany do przypominania, że niezależnie od wszelkich różnic pomiędzy ludźmi, pozostają oni na fundamentalnym poziomie tym samym – Bożym stworzeniem, dzielącym przymiot obrazu i podobieństwa Boga (Rdz 1,27), a którego powierzchowne zróżnicowanie znika, kiedy skieruje się ono w stronę Stwórcy (por. Gal 3,28).

Postrzega on też jako swój obowiązek przypominanie, że każdy człowiek, tym bardziej potrzebujący, pozbawiony przywilejów, słaby i opuszczony jest dla chrześcijanina sposobnością do spotkania z Chrystusem. W tym spotkaniu jednak powinnością i dążeniem chrześcijanina powinno być zachowanie postawy miłosierdzia i czynnego wyznawania swojej wiary, wiary, która wymusza przyjęcie do wiadomości niczym nieuwarunkowanej godności każdego z naszych bliźnich (por. Mt 25).

W związku z tym Konsystorz Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP wzywa wszystkich ludzi dobrej woli, szczególnie tych, którzy mają bezpośredni wpływ na szukanie rozwiązań obecnej bolesnej sytuacji, do pracy na rzecz zażegnania obecnego kryzysu granicznego.

6 października 2021 r.