Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

Panie Jezu Chryste!
Raz jeszcze pragniemy przyjąć do naszych serc
prawdę o Twoim chwalebnym wstąpieniu na niebiosa.
Dzięki temu możemy dogłębnie zrozumieć
sens Twojego ukrzyżowania,
które dokonało się za nas, słabych i grzesznych ludzi,
byśmy uwolnieni zostali od wiecznego potępienia.
Dzięki temu możemy pojąć,
że dzieło Golgoty jest doskonałe,
dokonawszy go bowiem,
spocząłeś w chwale na Bożym tronie.

Panie Jezu Chryste!
Pragniemy ufnie przyjąć do naszych myśli i serc
inne prawdy płynące z orędzia
o Twoim wniebowstąpieniu.
Wiemy, że poszedłeś do Ojca,
by wypełnić wszechświat
potęgą swojej mocy i chwały.
Wiemy, że zasiadłeś po prawicy majestatu Bożego
jako Władca i Pan, któremu poddane są
wszelkie zwierzchności i siły.
Wiemy, że wstąpiłeś na wysokość,
by posłać nam Ducha Pocieszyciela,
który wierzącym w Ciebie
udziela dobrodziejstw Twojej zbawczej ofiary
i Twojego zmartwychwstania.
Wiemy, że królujesz po prawicy Odwiecznego,
będąc Głową Kościoła, naszym Arcykapłanem
i Orędownikiem.

Panie Jezu Chryste!
Wszystko, czego dokonałeś,
uczyniłeś ze względu na nas,
biednych i słabych ludzi.
Wiemy, że poszedłeś do Ojca,
aby przygotować nam miejsce!
Wiemy, że przyjdziesz powtórnie,
by zabrać do siebie wszystkich nas,
którzy wytrwamy przy Tobie do końca.
Niech będzie Ci chwała i dziękczynienie,
że troszczysz się o nas bez ustanku
i że jesteś z nami teraz i na wieki!
Wywyższamy Ciebie, pomni,
jak wywyższył Cię Ojciec w Duchu Świętym.
Amen.