Drukuj

Nr 3-4 / 2001

    W 1560 r. przeniósł się z Mazowsza na Litwę młody szlachcic Jan Pawłowicz Grużewski (1540-1609), nowy namiestnik dóbr Mikołaja Czarnego Radziwiłła w Niegniewiczach. Znajdował się tam zbór kalwiński i zapewne pod wpływem ks. Grzegorza Mackiewicza oraz swego protektora Radziwiłła młody Grużewski porzucił katolicyzm i stał się gorliwym ewangelikiem reformowanym. Jego potomek Bolesław Grużewski pisał ponad trzysta lat później: Jeżeli w szesnastym wieku do Protestantyzmu prowadził powszechny ruch wyznaniowy, a wiele rodzin łączyło się do niego, idąc tylko za ogółem, bez głębszych przekonań – u Jana Grużewskiego inny był zupełnie charakter jego wiary w prawdziwą naukę Chrystusową (...) Kiedy najpotężniejsi i najgorliwsi rozkrzewiciele Protestantyzmu na Litwie, jak Kiszkowie, Radziwiłłowie Nieświezcy, Wołłowiczowie, wracali na łono wiary rzymskiej, (...) potomkowie Jana Grużewskiego, w chwilach najzaciętszego prześladowania, nie okazywali najmniejszej słabości czy wahania, w przywiązaniu do potępionej religii, której wyznawcami i obrońcami pozostali do naszych czasów ( Kościół ewangelicko?reformowany w Kielmach , 1912).
    W 1584 r. Jan Grużewski poślubił Zofię Radzymińską, także wyznania reformowanego, a w 1591 r. nabył majętność Kielmy na Żmudzi. Należała ona do rodzin ewangelickich (Hlebowiczów i książąt Sołomereckich), ale zboru tam nie było, a katolicki kościół stał opuszczony. W 1596 r. Jan Grużewski sprowadził pierwszego duchownego ewangelickiego i hojnie go uposażył. Tak zaczęła się historia zboru reformowanego w Kielmach. Również w sąsiednich Lalach i Kurtowianach istniały zbory ewangelickie pod patronatem Wnuczków, Kęstortów i Skaszewskich. Ewangelikami była zarówno szlachta, jak i okoliczni chłopi.
    W Kielmach spokój panował do 1606 r., gdy kapituła żmudzka wytoczyła Grużewskim proces, żądając zwrotu kościoła. Sąd ziemski w Rossieniach wydał wyrok na korzyść patrona, ale nowy pleban katolicki ks. Smółka odwołał się do Trybunału duchownego i uzyskał korzystny dla siebie wyrok. Po licznych prawniczych perypetiach Trybunał Generalny (1608) poparł Jana Grużewskiego, jednak jeszcze tego samego dnia dwóch sędziów zmieniło zdanie i uznało roszczenia strony katolickiej. Rozpoczął się korowód procesów i kontrprocesów. Zmęczony walką Jan Grużewski w 1609 r. oddał kościół katolikom i załamany obrotem spraw zmarł wkrótce potem. Pozostawił wdowę, syna Jerzego i pięć córek (wszyscy zięciowie oprócz kniazia Krubskiego byli ewangelikami reformowanymi).
    W rok pod utracie starego kościoła Zofia Grużewska wystawiła tuż obok nowy, drewniany i pochowała w nim męża. Młodego dziedzica Kielm Jerzego Grużewskiego (1591-1651) ks. Smółka zaczął nękać procesami już we wrześniu 1610 r. Fala procesów zakończyła się w 1614 r., a Jerzy Grużewski musiał rozebrać nowo wybudowany kościół kielmeński (w 1628 r. kanonik Smółka doprowadził do upadku zboru w Lalach koło Kielm). Jednak w 1615 r. Jerzy Grużewski i jego matka ufundowali w Kielmach trzeci już kościół reformowany i szkołę, a ich zapisy poświadczyli znaczniejsi okoliczni ewangelicy reformowani: Jan Czyż, Jarosz książę Żyżemski, podkomorzy mozyrski, i Matfiey Szwykowski.
    W 1618 r. Jerzy Grużewski poślubił Mariannę Samson?Podbe-reską, wchodząc w koligacje z najznamienitszymi rodzinami ewangelickimi na Litwie. Dziadek panny młodej, Melchior Zawisza (zm. 1592), kasztelan witebski, ufundował zbory w Szydłowie i Żejmach. Córkę Dorotę wydał za marszałka brasławskiego Jerzego Samsona-Podbereskiego (zm. 1630), który wzorem teścia utrzymywał zbory reformowane we wszystkich swoich posiadłościach: Kazanhrodku, Muśnikach, Upnikach i Dziewiałtowie. Zmarł bez męskiego potomstwa, a jego dobra odziedziczyli zięciowie ewangelicy: Władysław Montwid Dorohostajski, Samuel Szwykowski oraz Jerzy Grużewski. Temu ostatniemu przypadł Dziewiałtów, gdzie zbór ufundowali w XVI w. książęta Wiśniowieccy. W 1638 r. spełnił życzenie teścia i wzniósł tam murowany kościół. Pod patronatem Grużewskich dziewiałtowska gmina reformowana przetrwała do XX w.
    Aby wynagrodzić Jerzemu Grużewskiemu zasługi dla kraju, król Zygmunt III Waza nadał mu w dziedziczne lenno w linii męskiej dobra Kurszany. W przywileju królewskim czytamy: maiąc wzgląd y miłościwe baczenie na zasługi Urodzonego Jerzego Grużewskiego które on nam Rzeczypospolitey w expedyciach Moskiewskich y Inflantskich, poczty znaczne stawiąc, Roty prowadząc, Kommissie do zapłaty żołnierzom odprawując, z odwagą zdrowia i niemałym uszczerbkiem maiętności swych oddawał y teraz za każdą okazyią oddawać nie przestaie. Kurszany były w posiadaniu rodziny do ostatniej wojny. Przechodziły zawsze w ręce najstarszego syna, a ich właściciele pisali się „ordynatami na Kurszanach”.
    Za życia Jerzego Grużewskiego nie dochodziło do poważniejszych zadrażnień z klerem katolickim. Po jego śmierci w 1651 r. majątki objęła wdowa Marianna Grużewska i ok. 1666 r. na miejscu drewnianego kościoła w Kielmach wzniosła murowany, który przetrwał do dziś. Nabyła również od swej kuzynki Zofii z Dorohostajskich Sapieżyny Montwidów, gdzie mieścił się inny zbór reformowany. W ten sposób patronat Grużewskich obejmował:

Kazimierz Bem

Pełny tekst artykułu po zalogowaniu w serwisie.

Jak uzyskać pełny dostęp do zasobów serwisu jednota.pl