Drukuj

6 / 1992

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE NAUCZANIA RELIGII W SZKOŁACH PUBLICZNYCH

Synod Kościoła Ewangelicko - Reformowanego w Rzeczypospolitej Polskiej, zebrany na sesji w Żychlinie k. Konina 9 i 10 maja 1992 roku, wyraził głęboki niepokój wynikający ze sposobu wcielania w życie kolejnych aktów prawnych związanych z wprowadzonymi przed dwoma laty do szkól publicznych lekcjami religii o charakterze konfesyjnym.

Synod zaprotestował przeciwko trybowi postępowania władz państwowych odznaczającemu się nie uzasadnionym pośpiechem, brakiem słuchu na głos opinii publicznej i niewłaściwą formą współpracy z przedstawicielami Kościołów mniejszościowych. Na przykład doręczenie im w ostatniej chwili projektów wspomnianych dokumentów uniemożliwiło w przypadku naszego Kościoła zastosowanie właściwego, to znaczy zgodnego z Prawem Wewnętrznym Kościoła, trybu podejmowania decyzji oraz spokojne przemyślenie wszystkich praktycznych konsekwencji wynikających z wprowadzenia w życie nowych przepisów.

Synod negatywnie oceni! niektóre postanowienia w Rozporządzeniu ministra edukacji narodowej z dnia 14 kwietnia 1992, jak na przykład umieszczanie na świadectwie szkolnym oceny z religii i etyki (bądź stawianie kreski), a także formalne odmawianie chrześcijańskiej modlitwy przed i po zakończeniu zajęć. Kościół Rzymskokatolicki i Kościoły zrzeszone w Polskiej Radzie Ekumenicznej, do których i nasz Kościół należy, to jeszcze nie cale społeczeństwo.

Uważamy, że żadne dziecko w naszym kraju nie powinno z powodów religijnych doświadczać przymusu, niepokoju ani wyobcowania ze społeczności szkolnej. Nasze stanowisko wynika zarówno z ewangelicznej zasady miłości bliźniego i szacunku dla każdej osoby ludzkiej, jak też z poszanowania praw człowieka, do przestrzegania których zobowiązane jest nasze państwo. Sfera życia duchowego nie poddaje się żadnej formie jawnego lub ukrytego przymusu. Przypominamy więc, że żądanie przez niektórych nauczycieli pisemnego oświadczenia od osób nie zainteresowanych lekcjami religii jest bezprawne. Można się obawiać, mimo oficjalnych zaprzeczeń, stopniowego obejmowania obowiązkiem szkolnym nauki religii, na co wskazuje logika dotychczasowych wydarzeń.

Stwierdzamy, że dla uczniów nie uczęszczających na lekcje religii nie powstał dotychczas żaden program przedmiotu o nazwie „etyka". W odczuciu naszego środowiska sprawa ta jest traktowana przez Ministerstwo z nonszalancją. O ile nam wiadomo. Ministerstwo nie dysponuje nie tylko programem zajęć z etyki i niezbędnymi do jego wprowadzenia funduszami, ale także kadrą nauczycieli, którzy mogliby te zajęcia prowadzić. Wypowiedzi przedstawicieli Ministerstwa w tej kwestii nas nie przekonują.

Ks. Zdzisław Tranda – Biskup

Dr Witold Brodziński – Prezes Synodu