Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

Nr 3-4 / 20011

Po osiemnastu latach przerwy wydajemy pierwszy numer „Jednoty”, organu Polskiego Kościoła Reformowanego. (...) Stojąc na gruncie nauki Chrystusowej, jako kontynuatorzy religijnej i społecznej myśli reformacyjnej, pragniemy swym skromnym wkładem przyczynić się do odrodzenia i wzmocnienia naszego społeczeństwa. Śladami naszych wielkich Ojców – Modrzewskiego, Reja i Łaskiego, za przykładem bohaterów i męczenników jak Szymon Konarski, walczyć pragniemy o czyste chrześcijaństwo, o wolność sumienia i tolerancję, pomagać przy utrwalaniu sprawiedliwości społecznej. Dążyć będziemy do tego, by duch prawdy i zrozumienia istotnego chrześcijaństwa stał się czynnikiem twórczym naszej przyszłości.
Pismo nasze pragnie być trybuną nie tylko wyznawców Kościoła reformowanego. (...) przyjmujemy do współpracy każdego, kto z czysto chrześcijańskiego i polskiego punktu widzenia pragnie wypowiadać swe poglądy na problemy życia współczesnego.
W szczególności służyć chcemy Kościołom powstałym na gruncie Reformacji. Idee reformacyjne, które stały się w wielu krajach impulsem i motorem rozwoju i rozkwitu, są u nas prawie że nieznane. W najlepszym razie traktuje się je jako produkt obcego ducha. [...] Choćby więc dla dumy narodowej starajmy się przybliżyć do tego ruchu, który ongiś na karty historii wpisał Polskę jako naród światły i postępowy.


1 „Jednota” 1(wrzesień)/1957, s. 3-4.