Drukuj

Nr 2 / 2001

W sobotę 6 stycznia br. w kościele Św. Trójcy w Warszawie odbyła się uroczystość wyświęcenia ks. Janusza Jaguckiego na biskupa Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP. Aktu wyświecenia nowego biskupa przez modlitwę i nałożenie rąk dokonali biskupi: Jan Szarek, Paavo Kortekangas z Finlandii, Walter Jagucki z Wielkiej Brytanii oraz pozostali biskupi z kraju i zagranicy. Bp Jan Szarek w przemówieniu skierowanym do nowego biskupa powiedział: „Ze wszystkich zapisów prawa, pragnę przypomnieć dziś tylko jeden, że »Biskup Kościoła pełni posługę biskupią nad całym Kościołem w Polsce i poza jej granicami nad Polakami-ewangelikami, którzy tej opieki sobie życzą«. Czuwa nad pielęgnowaniem wspólnoty wśród księży i wiernych, i stoi na straży jedności Kościoła. Biskup Kościoła jest »pasterzem pasterzy« całego Kościoła, wspierając ich, by swoje posłannictwo pełnili z wytrwałością, mądrością i poczuciem godności urzędu”.

Kazanie wygłosił bp Janusz Jagucki. Jako motto wybrał słowa z Ewangelii św. Łukasza „Nie bój się, tylko wierz”. „Spoglądając wstecz na minione lata, ze wzruszeniem musimy wyznać – jak śpiewamy w jednej z kościelnych pieśni – że wśród wielu »trwóg, wielki potężny nasz Bóg ciągle pod skrzydła nas chował«. Albowiem od miłości Bożej, która jest w Jezusie Chrystusie, Panu naszym, nic nie zdoła nas odłączyć. Z ufnością w tę miłość Boga Trójjedynego obejmuję dzisiaj urząd biskupa naszego Kościoła, wierząc, że nic nie dzieje się bez Jego świętej i łaskawej woli. O Jego więc łaskę proszę dla dzieła kontynuacji tego, co już rozpoczęte” – mówił bp Jagucki. W swoim kazaniu przedstawił także najważniejsze zadania Kościoła. Podkreślił najpierw znaczenie wychowania i kształcenia dzieci i młodzieży, mówił o znaczeniu duszpasterstwa w wojsku, o misji i ewangelizacji, a także o pracy wśród ludzi starych, samotnych i opuszczonych. Bp Jagucki zachęcał też, aby „prosić [w modlitwie] o wzrost jedności między chrześcijanami rozmaitych wyznań aż do osiągnięcia pełnej komunii w niebie”.

Podczas nabożeństwa konsekracyjnego żegnano dotychczasowego biskupa Kościoła, ks. Jana Szarka. Prezes Synodu ks. Tadeusz Szurman wyraził mu podziękowanie w imieniu całego Kościoła i Synodu.

Po nabożeństwie składano życzenia nowemu biskupowi, a także dziękowano biskupowi ustępującemu. Jako pierwszy przemawiał premier Jerzy Buzek. „Niech Boża łaska będzie pomocna w kontynuowaniu tej wielkiej misji ewangelizacji, jaka stoi przed zwierzchnikiem Kościoła (...). Niech nowe wyzwania, jakie stoją przed Kościołem Ewangelicko-Augsburskim na początku nowego tysiąclecia, będą podjęte w duchu nowej nadziei na pokój i pojednanie wszystkich ludzi dobrej woli. Niech nie cichnie dialog pomiędzy różnymi wyznaniami chrześcijańskiej communio. Niech wola poszukiwania prawdy w imię Jedynego – Jezusa Chrystusa – przyświeca wszystkim dążącym do Boga – wiernym Kościoła wspomaganym kierownictwem i modlitwą Waszej Ekscelencji Księdza Biskupa” – mówił premier. List prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego odczytał Kazimierz Morawski. W imieniu Światowej Federacji Luterańskiej przemawiał jej wiceprezydent, bp Julius Filo ze Słowacji. Bp Klaus Wollenweber z kolei zabrał głos w imieniu Ewangelickich Kościołów Niemiec. Życzenia i podziękowania przekazał także bp Zdzisław Tranda z Kościoła Ewangelicko-Reformowanego. W uroczystości uczestniczyli liczni wierni, a także przedstawiciele Kościołów należących do Polskiej Rady Ekumenicznej, a podczas nabożeństwa śpiewały chóry z Wisły Centrum oraz dwóch luterańskich parafii warszawskich.