Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

3 / 2000

W latach 1974-1984 odbył się w Polsce cykl rozmów o chrzcie między upoważnionymi przedstawicielami Kościoła Rzymskokatolickiego i dziewięciu innych Kościołów chrześcijańskich. Mimo upływu lat kilku lat – pisał w 1993 r. śp. ks. Bogdan Tranda we wstępie do broszury Jeden chrzest, zawierającej Dokument z Limy oraz protokoły końcowe poszczególnych międzykościelnych rozmów o chrzcie – od pomyślnego zakończenia rozmów teologicznych, które w większości przypadków doprowadziły do stwierdzenia możliwości, a nawet potrzeby oficjalnego potwierdzenia przez autorytety kościelne ważności chrztu, dotychczas nikt tego nie uczynił. Z punktu widzenia duszpasterstwa jest to sprawa pilna i ważna. Bywa jednak, że w stosunkach między Kościołami ważniejsze miejsce zajmują kwestie prawnicze i problemy kościelnej strategii niż duszpasterstwo i miłość bliźniego.
Dopiero rok 2000 stał się okazją do ważnych gestów międzykościelnych i przyniósł podpisanie deklaracji o wzajemnym uznaniu chrztu przez osiem Kościołów chrześcijańskich. Dokument ten, Sakrament chrztu znakiem jedności, zamieszczamy poniżej.
Deklaracji tej nie podpisali należący do Polskiej Rady Ekumenicznej baptyści. Ponieważ baptystyczne rozumienie chrztu, udzielanego wyłącznie osobom, które osobiście wyznają swą wiarę, podzielają także wierni innych Kościołów tradycji baptystycznej: ewangelicznych chrześcijan, Zborów Chrystusowych, braci wolnych, zielonoświątkowców i adwentystów, publikujemy również reprezentatywne w tym względzie Stanowisko Rady Kościoła Chrześcijan Baptystów w RP w sprawie projektu dokumentu pt. „Sakrament chrztu znakiem jedności”.

 

Deklaracja Kościołów w Polsce na progu Trzeciego Tysiąclecia

Dziękując Trójjedynemu Bogu, Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu za dwa tysiące lat Nowego Przymierza i za ponad tysiąc lat chrześcijaństwa na ziemiach polskich, podpisane niżej Kościoły, w nawiązaniu do wieloletnich prac teologiczno-ekumenicznych w świecie i w Polsce oraz przyjętych wspólnie dokumentów (zwłaszcza Dokumentu z Limy, 1982), z radością uznają i potwierdzają swoją posługę poprzez chrzest, i oświadczają:

  1. Jezus Chrystus, nasz Zbawiciel, sam ustanowił sakrament Chrztu i polecił go udzielać (Mt 28,19; Mk 16,16). Chrzest jest wyjściem z niewoli (1 Kor 10,1-2), wciela w Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego, wprowadza w Nowe Przymierze, jest znakiem nowego życia w Chrystusie, obmyciem z grzechu (1 Kor 6,11), oświeceniem przez Chrystusa (Ef 5,14), nowymi narodzinami (J 3,5), przyobleczeniem się w Chrystusa (Ga 3,21), odnowieniem przez Ducha (Tt 3,5), zwróconą do Boga prośbą o dobre sumienie (1 P 3,21) i wyzwoleniem, które prowadzi do jedności w Jezusie Chrystusie, gdzie zostają przezwyciężone podziały ze względu na stan społeczny, rasę czy płeć (Ga 3,27-28; 1 Kor 12,13).
  2. Chrzest jest z wody i Ducha Świętego; udziela się go w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Chrzest jednoczy ochrzczonego z Chrystusem, chrześcijan między sobą. Wprowadza do Kościoła i stanowi początek życia w Chrystusie, którego celem jest „uwielbianie chwały” Bożej (Ef 1,14).
  3. Ochrzczeni żyjący w jednym miejscu i czasie wspólnie ponoszą odpowiedzialność za świadectwo składane Chrystusowi i Ewangelii: Ochrzczeni żyją dla Chrystusa, dla Jego Kościoła i dla świata, który On miłuje, oczekując w nadziei na objawienie się nowego stworzenia Bożego oraz na czas, gdy Bóg będzie wszystkim we wszystkich (Rz 8,18-24; 1 Kor 15,22-28.49-57) (Dokument z Limy, nr 9). Chrzest w Chrystusie jest wezwaniem dla Kościołów, aby przezwyciężyły swoje podziały i w widzialny sposób zamanifestowały swoją wspólnotę.

 

Niżej podpisane Kościoły uroczyście uznają ważność Chrztu świętego udzielonego przez duchownego tych Kościołów.

Kościół Ewangelicko-Augsburski
Kościół Ewangelicko-Metodystyczny
Kościół Ewangelicko-Reformowany
Kościół Katolicki*
Kościół Polskokatolicki
Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny
Starokatolicki Kościół Mariawitów

________
* Ks. prymas Józef Glemp podpisał dokument w imieniu Kościoła Grekokatolickiego i Rzymskokatolickiego