Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

5 / 1995

WŚRÓD KSIĄŻEK

Ukazał się, drugi po Ewangelii św. Marka, nie koncesjonowany przekład ekumeniczny. Tym razem zaprzyjaźniona grupa tłumaczy w składzie: prawosławny biskup Jeremiasz, katolicki ksiądz Michał Czajkowski, świecki katolik Jan Turnau oraz pastor zielonoświątkowy Mieczysław Kwiecień – przełożyła Pawłowy List do Galatów1. Ostateczna wersja tłumaczenia różni się miejscami znacznie od próbek zaprezentowanych w czasopiśmie „Słowo i Życie” 9-10/94. (Oficyna Wydawnicza pod tą samą nazwą, kierowana przez dr Ryszarda Tomaszewskiego, jest nie tylko wydawcą, ale i swego rodzaju mecenasem tego przedsięwzięcia.)

Otrzymaliśmy więc nową propozycję odczytania jednego z najostrzejszych, najbardziej polemicznych pism św. Pawła, zawierającego w dodatku najwięcej elementów autobiograficznych (więcej informacji na temat Księgi podaje Wstęp). Nie siląc się na oryginalność za wszelką cenę, a pragnąc dochować wierności oryginałowi – prawdopodobnie najstarszej syntezie nowotestamentowej nauki o zbawieniu – następująco oddano Pawłowe zwiastowanie: Wiedząc [jednak], że człowiek nie jest usprawiedliwiony z uczynków Prawa, lecz tylko przez wiarę w Jezusa Chrystusa, i myśmy uwierzyli w Chrystusa Jezusa, abyśmy byli usprawiedliwieni z wiary [w] Chrystusa, a nie z uczynków Prawa, ponieważ z uczynków Prawa nie będzie usprawiedliwione żadne stworzenie (Gal. 2:16). Wiara, na podstawie której Bóg nas usprawiedliwia, nie jest więc – jak przywykło się mawiać i mniemać – naszą wiarą w Chrystusa, ale Jego wiarą, co tym bardziej pozbawia nas wszelkich zasług.

Druga wspólna księga, o jakiej chcę wspomnieć, to Nauka, Kościół, ekumenizm. Studia ofiarowane ks. Bogdanowi Trandzie2. Prace dwunastu autorów zebrał prof. Karol Karski, którego artykuł o Konkordii leuenberskiej, najważniejszym bodaj i wciąż budzącym oddźwięk powojennym dokumencie ekumenicznym, tom ten otwiera. Ks. bp Alfons Nossol (kierownik Instytutu Ekumenicznego KUL) pisze o zagrożeniach ekumenizmu, jakie niesie współczesny fundamentalizm religijny, a ks. prof. Alfons Skowronek omawia zagadnienia związane z tzw. interkomunią, czyli z gościnnością eucharystyczną. Z kolei ks. Henryk Paprocki w eseju Kryterium św. Jana Apostoła pokazuje inne niż rzymskokatolickie, ten. prawosławne, ujęcie eklezjologii, a red. Jan Turnau, kapitan „Arki Noego”, prezentuje Pacierz i Dekalog ekumenisty oraz Siedem błędów głównych [w rozumieniu ekumenizmu – mok] ekumenii przeszkadzających.

Ks. Roman Lipiński natomiast pisze o Łasce Bożej a predestynacji w pracach Jana Kalwina oraz we współczesnej nauce Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Polsce, Bogusław Milerski o Etycznej orientacji chrześcijaństwa w ujęciu Dietricha Bonhoeffera, a prof. Janusz T. Maciuszko porusza bardzo aktualny temat w szkicu Ojców Reformacji prolegomena do etyki pracy. Ponadto w książce znaleźć można uwagi ks. Tadeusza Wojaka o tolerancji i ekumenii, teologię ekumeniczną ks. prof. Wacława Hryniewicza przedstawia Stanisława Grabska, jeden z problemów w kwestii małżeństw mieszanych – Cautalae, czyli rękojmie – o. prof. Celestyn Napiórkowski, który wraz z ks. Bogdanem Trandą współprzewodniczy Podkomisji ds. Dialogu Ekumenicznego.

Na koniec jeszcze jedna ważna księga wspólna, co nie znaczy, że jednogłośna: W służbie jedności. Sympozjum ekumeniczne w Akademii Teologii Katolickiej (18 marca 1994)3. Ks. Michał Czajkowski, kierujący Katedrą Teologii Ekumenicznej ATK, opublikował materiały z sympozjum dedykowanego ks. prof. Skowronkowi (zob. „Jednota” 5/94), z którego inicjatywy Katedrę tę powołano. Książka zawiera ważne dokumenty Kościoła rzymskokatolickiego na temat ekumenizmu oraz ich krytyczne omówienia z perspektywy prawosławnej, ewangelickiej i katolickiej. Znaleźć tu można m.in. tekst roboczy II Synodu Plenarnego Episkopatu Polski Kościół Katolicki w Polsce na drodze do ekumenizmu, Nowe dyrektorium ekumeniczne oraz nieoficjalny przekład soborowego dekretu o ekumenizmie Unitatis redintegratio. Poza wartością źródłową szczególnie cenne są zawarte w tej publikacji świadectwa trzeźwego spojrzenia krytycznego. Szkoda tylko, że zdrzemnął się patron korektorów.

mok

1 List do Galatów. Przekład ekumeniczny.  Tłumaczenie z języka greckiego: ks. Michał Czajkowski, bp Jeremiasz (Jan Anchimiuk), pastor Mieczysław Kwiecień i Jan Turnau. Oficyna Wydawnicza „Słowo i Życie”, Warszawa 1994, s. 31

2 Nauka, Kościół, ekumenizm. Studia ofiarowane ks. Bogdanowi Trandzie.  Pod redakcją Karola Karskiego. Wydawnictwo Naukowe „Semper”, Warszawa 1994, s. 112

3 W służbie jedności. Sympozjum ekumeniczne w Akademii Teologii Katolickiej (18 marca 1994).  Pod redakcją ks. Michała Czajkowskiego. Katedra Teologii Ekumenicznej ATK, [Warszawa] 1994, s. 280