Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

4 / 1994

JAKI JEST BÓG?

W starotestamentowej kulturze przestępcy mogli uwolnić się od winy po zapłaceniu okupu (II Mojż. 21:30). W drugim i trzecim rozdziale I Księgi Mojżeszowej oraz w objaśniających je fragmentach Pisma Św. powiedziano, że karą i ceną za grzech jest śmierć (I Mojż. 2:17; Rzym. 6:23). Pan Jezus nauczał, że kto popełnia grzech, staje się niewolnikiem grzechu (Jn 8:34). Dlatego apostoł Paweł mógł powiedzieć, że gdyby nie Chrystus, nadal musiałby służyć okrutnemu panu – zakonowi grzechu i śmierci (Rzym. 7:25-8:2).

Dziś, jak nigdy przedtem, mamy zagwarantowane prawo do osobistej i kulturowej wolności. Ale jednocześnie żyjemy w czasach rosnącego poczucia niezaspokojenia, rozpadu rodziny, ekonomicznej destabilizacji, napięć religijnych i rasowych oraz różnego rodzaju życiowych kryzysów. Dominującą cechą współczesnej kultury jest zniewolenie: narkotykami, alkoholem, materialistycznym i hedonistycznym stylem życia. Środki masowego przekazu, a zwłaszcza telewizja, bombardują nas informacjami – słowem i obrazem – które stępiają ludzką wrażliwość na skutki zatrutych owoców materializmu zarówno w życiu jednostek, jak i pogrążającego się w rozpaczy świata.

Niestety, chrześcijańskie zwiastowanie odkupienia jest często ograniczane do kwestii samego wyzwolenia z grzechu, z pominięciem elementu zadośćuczynienia sprawiedliwości. Wielu ludzi nie wyobraża sobie, że Bóg mógłby wykonać swój wyrok i zażądać zapłaty za grzech. Ich zdaniem jest On na to zbyt dobry i zbyt słaby. A przecież ten Bóg, którego spotykamy na kartach Biblii, to Bóg zarówno miłujący, jak i sprawiedliwy. Jego sprawiedliwość wymaga, aby wyrok, jaki ciąży nad ludzkością za jej grzech, został wykonany [zob. rozważanie o sprawiedliwości Bożej w poprzednim numerze „Jednoty" – red.].

TYLKO CHRYSTUS MOŻE ODKUPIĆ

W Jezusie Chrystusie znajdujemy potężnego Odkupiciela, który uwalnia nas od grzechu i czyni zadość Bożej sprawiedliwości. Odkupienie oznacza wolność w zamian za uiszczenie okupu. Taką funkcję spełnia krew Jezusa Chrystusa: „W Nim mamy odkupienie przez krew Jego" (Ef. 1:7). Apostoł Paweł napisał, że jesteśmy „usprawiedliwieni darmo, z łaski Jego, przez odkupienie w Chrystusie Jezusie, którego Bóg ustanowił jako ofiarę przebłagalną przez krew Jego, skuteczną przez wiarę" (Rzym. 3:24-25).

Czy jest inna droga do wolności? Wielu ludzi szuka jej w alkoholu, narkotykach, seksie, biznesie czy nawet w religijności, ale to wszystko w niczym nie umniejsza ich winy ani od niej nie uwalnia. Biblia uczy, że jedyną drogą odkupienia jest Jezus Chrystus. Słowa Jezusa są wyraźne: „Ja jestem droga i prawda, i żywot, nikt nie przychodzi do Ojca, jak tylko przeze mnie" (Jn 14:6).

Niektórzy w głębi ducha uważają, że śmierć Jezusa Chrystusa, śmierć w kwiecie wieku, była zmarnotrawieniem Jego możliwości, bo przecież mógł On kontynuować swą niezwykłą misję i nadal wywierać potężny wpływ na całą Palestynę. Jednak kluczem do zrozumienia sensu śmierci Sprawiedliwego jest właśnie to, że była ona ofiarą... Była to śmierć kogoś, kto wiedział, że jest całkowicie niewinny, że przyszedł na świat, aby oddać życie za innych, że Jego dzieło zostało doprowadzone do końca, a Jego śmierć, od dawna zapowiadana, była niezbędna. Śmierć Baranka – zdarzenie wyjątkowe i niepowtarzalne, co zrozumieli i czemu wspólne, wzajemnie uzupełniające się świadectwo dali ludzie spisujący Ewangelie oraz ci, którzy je dziś czytają.

ODKUPIENI KRWIĄ CHRYSTUSOWĄ

W Biblii przelanie krwi wiąże się z oddaniem życia, ze złożeniem ofiary, bo – jak Bóg powiedział Mojżeszowi – życie ciała jest we krwi, a Ja dałem wam ją do użytku na ołtarzu, abyście dokonywali nią przebłagania za dusze wasze, gdyż to krew dokonuje przebłagania za życie" (III Mojż. 17:11). Zajmując nasze miejsce i biorąc na siebie ciążące na nas przekleństwo, Chrystus staje się naszym Odkupicielem – pod warunkiem, że my przyjmujemy Jego łaskę z wiarą i pokutą (Gal. 3:13-14).

Istota Ewangelii i jej piękno zasadzają się na tej właśnie prawdzie, że Bóg jest naszym Odkupicielem. On własnymi metodami uwalnia nas z niewoli grzechu. Ludzie nie są w stanie sami zerwać więzów zła i zapłacić ceny ustanowionej za swe wyzwolenie. Ta nauka jest głęboko zakorzeniona w starotestamentowej prawdzie, jaka kryje się w opowieści o losach Izraela i o jego wyjściu z Egiptu: „Jam jest Pan; Ja was uwolnię od ciężarów nałożonych przez Egipcjan i wybawię was z ich niewoli, i wyzwolę was wyciągniętym ramieniem i przez surowe wyroki" (II Mojż. 6:6).

SKUTKI ODKUPIENIA

Odkupienie nie tylko sięga wstecz do wyjścia Izraela z Egiptu i do ukrzyżowania Jezusa. Ono wkracza w przyszłość: „Czy nie wiecie, że [...] nie należycie [...] do siebie samych? Drogoście bowiem kupieni. Wysławiajcie tedy Boga w ciele waszym" (I Kor. 6:19-20). Odkupieni przez Zbawiciela, wierzący mogą teraz pokazać swoim życiem, że nie znajdują się już w niewoli: „Chrystus wyzwolił nas, abyśmy w tej wolności żyli. Stójcie więc niezachwianie i nie poddawajcie się znowu pod jarzmo niewoli" (Gal. 5:1; por. I Kor. 7:22-23).

Chociaż więc w naszym życiu wciąż obecny jest grzech, to zwycięstwo Chrystusa zachęca nas do okazywania posłuszeństwa Bogu. Apostoł Paweł napisał do wierzących: „Uważajcie siebie za umarłych dla grzechu, a za żyjących dla Boga w Chrystusie Jezusie, Panu naszym" (Rzym. 6:11). Musimy nieustannie przypominać sobie, że jako chrześcijanie jesteśmy martwi dla grzechu dzięki Jezusowemu dziełu odkupienia, a żyjemy dla Boga dzięki zmartwychwstaniu Jego Syna.

W Jezusie Chrystusie jesteśmy wolni od grzechu i sądu. Wolni, aby z radością służyć Bogu w świecie, który tego potrzebuje. Ostatecznego wymiaru tej wolności – od niewoli i więzów, od grzechu i śmierci – zaznamy, gdy nasz Pan powróci po swój Kościół i gdy nastanie pełnia Jego Królestwa.

WARTOŚĆ CZŁOWIEKA W ŚWIETLE BOŻEGO ODKUPIENIA

Rozważanie Bożego dzieła odkupienia daje człowiekowi właściwe poczucie własnej wartości. W oczach Boga człowiek jest stworzeniem niewiele mniejszym od aniołów i ma taką wartość, że Bóg gotów był osobiście interweniować i zapłacić najwyższą cenę, aby uratować go od zguby. Okup, jaki Syn złożył za nas Ojcu, nieskończenie przewyższa wszelkie – przemijające i ulegające zniszczeniu – bogactwa tego świata: „żyjcie w bojaźni [...] wiedząc, że nie rzeczami znikomymi, srebrem albo złotem, zostaliście wykupieni [...], lecz drogą krwią Chrystusa jako baranka niewinnego i nieskalanego" (I Ptr. 1:17-19).

Możemy być pewni, że Bóg strzeże swej drogocennej i umiłowanej własności. Ma ona dla Niego wymiar wieczny: nie tylko zostaliśmy odkupieni, ale też „zapieczętowani na dzień odkupienia" (Ef. 4:30). Jeśli nawet doświadczamy prześladowań, trosk, wojen i śmierci samej, to przecież nie są one w stanie oderwać nas od Bożej miłości i pozbawić ostatecznego celu, jaki Bóg przygotował dla swoich dzieci – wiecznego życia z Nim i dla Niego.

DO PRZEMYŚLENIA

1. Przeczytaj III Mojż. 23:9-14; Iz. 53:4-12 oraz I Ptr. 1:18-21. Dlaczego Chrystus został wybrany do zapłacenia okupu za nasze życie?

2. Przestudiuj Ps. 103:8-14; II Kor. 1:21-22; Ef. 1:1-14 i Kol. 1:13-14. Co te teksty mówią o wspaniałości i rozmiarach Bożej łaski?

3. Na podstawie Tyt. 2:11-3:8 określ, czego Bóg pragnie dla tych, których odkupił. Co czynisz, aby osiągnąć ten cel?

4. Co to znaczy, że zostaliśmy wyzwoleni z niewoli grzechu dzięki odkupieniu przez Chrystusa i że jesteśmy teraz Jego sługami? (Zob. Rzym. 6:15-22 i 8:12-17; I Kor. 6:12-20)

5. Przeczytaj Rzym. 8:18-25; I Kor. 15:35-58; II Tes. 2:5-7 i Obj. 12:7-17. Z czym będzie się wiązało odkupienie naszych ciał w czasie powtórnego przyjścia Pańskiego?

6. Przeczytaj 12. rozdział Księgi Izajasza. W jaki sposób nasze pieśni chwały mogą stać się otuchą dla ludzi niewierzących?

Na podstawie „Decision" 1990, nr 4
oprac. J.M.