Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

4 / 1993

jest organizacją, która pragnie działać na rzecz wzajemnego poznawania się, pogłębiania kontaktów międzyreligijnych, zrozumienia podstaw wiary partnerów, przezwyciężania stereotypów i upowszechniania tolerancji wynikającej z poczucia, że wszyscy jesteśmy dziećmi jednego Boga.

Do PRChiŻ należą chrześcijanie różnych wyznań (katolicy, protestanci i prawosławni) oraz wyznawcy judaizmu, których łączy wierność wobec własnej tradycji religijnej oraz wola uszanowania i poznawania partnerów, ich wiary, przekonań, sposobu życia i oddawania czci Bogu. Z tak pojmowaną ideą dialogu pragną docierać do szerokich kręgów społecznych.

Poza modlitwą, refleksją religijną i dyskusją we własnym gronie nad problemami chrześcijan i Żydów członkowie Rady organizują i współorganizują liczne wykłady i konferencje. Biorą też udział w spotkaniach upamiętniających tragiczne wydarzenia historyczne, bo – jak mówią – Pamięć przeszłości, która w najtragiczniejszy sposób splotła polskie i żydowskie losy, jest również spoiwem naszej działalności. Starają się także dotrzeć z ideą dialogu chrześcijańsko-żydowskiego do szkół, seminariów duchownych i organizacji społecznych.

Osoby szczególnie zasłużone dla tego dialogu otrzymują honorowy tytuł „Człowieka pojednania”.

W 1992 r. otrzymali go rabin dr Byron L. Sherwin ze Spertus College of Judaica (USA) i dr Stefan Schreiner (RFN), profesor teologii porównawczej i judaistyki, aktywny członek niemieckiego ruchu „Znak Pokuty”.

PRChiŻ powstała w czerwcu 1991 r., ale jej członkowie już wcześniej tworzyli podstawy dialogu chrześcijańsko-żydowskiego i polsko-żydowskiego. Uczestniczą również w pracy innych organizacji i instytucji (Komisja Episkopatu ds. Dialogu z Judaizmem, Rada Stosunków Polsko-żydowskich przy Prezydencie RP, Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Izraelskiej i in.). W 1990 r. PRChiŻ (jeszcze jako sekcja Dialogu Religijnego przy TPPI) została afiliowana przez Międzynarodową Radę Chrześcijan i Żydów (ICCJ), zrzeszającą organizacje członkowskie z 23 krajów.

Honorowymi członkami PRChiŻ są: abp Henryk Muszyński i red. Jerzy Turowicz, a współprzewodniczącymi: ks. Waldemar Chrostowski i Stanisław Krajewski. Siedziba mieści się w Al. Ujazdowskich 47 (kawiarnia „Eljat”), 00-536 Warszawa, tel. 628 54 72. [Powyższe informacje zaczerpnięto ze styczniowego biuletynu.]