Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

NR 2/2022, s. 5

Obradujący w dniach 21-22 maja w Łodzi wiosenny Synod Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP wybrał nowego biskupa Kościoła na 10-letnią kadencję. Został nim ks. Przemysław Semko Koroza z Łodzi.

Nabożeństwo inaugurujące Synod poprowadził i kazanie wygłosił ks. Przemysław Semko Koroza, gospodarz parafii łódzkiej.

Przedmiotem obrad Synodu w sobotę, 21 maja było zapoznanie się ze sprawozdaniami kościelnych gremiów i po dyskusji przyjęcie ich w głosowaniach oraz udzielenie absolutorium Konsystorzowi. W agendzie spotkania był również wybór nowego biskupa na 10-letnią kadencję. Piastujący dotąd ten urząd ks. bp Marek Izdebski kończy swoje urzędowanie. Do przejścia na emeryturę pozostanie administratorem Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Bełchatowie.

Zgodnie z art. 41 Prawa Wewnętrznego Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP „Biskupem (superintendentem) może być wybrany duchowny, który cieszy się autorytetem duchowym i moralnym w Kościele oraz pracuje w nim nieprzerwanie przez co najmniej piętnaście lat”. Synodałowie wybrali spośród dwóch kandydatów na ten urząd ks. Przemysława Semko Korozę, który w swojej służbie biskupiej chce stawiać na misję. Jednym z jego duszpasterskich priorytetów jest kwestia świadomości wiary. W autoprezentacji ks. Koroza podkreślił, że doskonale sprawdzić się może wizja Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP jako Kościoła, który zawiera wszystkie nurty teologii reformowanej: i te bardziej liberalne, i te bardziej konserwatywne, i środkowe. „Nie musimy być tacy sami. (...) Ale musimy chcieć być ze sobą, musimy chcieć być jednym Kościołem” – stwierdził.

Wprowadzenie w urząd biskupa-elekta odbędzie się 8 października 2022 r. w Łodzi.

W niedzielę, 22 maja, członkowie Synodu zebrali się na porannym nabożeństwie w łódzkim kościele ewangelicko-reformowanym, podczas którego kazanie wygłosił ks. Marek Izdebski, urzędujący biskup Kościoła (patrz s. 3). Po nabożeństwie wykład na temat urzędów w Kościele wygłosił prof. Jerzy Sojka z Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie (część pierwszą wykładu publikujemy na s. 6, a kolejną część – w następnym numerze JEDNOTY).

Ewa Jóźwiak

Ks. Przemysław Semko Koroza urodził się 26 listopada 1965 r. w Łodzi. Ukończył teologię ewangelicką w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Był ordynowany 26 kwietnia 1992 r. W kadencji 2016-2020 był zastępcą radcy duchownego Konsystorza Kościoła, a w 2021 r. został wybrany na funkcję zastępcy notariusza Synodu Kościoła. Jest proboszczem Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Łodzi i przewodniczącym Łódzkiego Oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej. Jest żonaty, ma dwoje dzieci i wnuka.

Fot. P. Stickel