Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

NR 3/2012

Koscioly chrzescijanskie w systemach totalitarnychUkazała się książka „Kościoły chrześcijańskie w systemach totalitar­nych”. To praca zbiorowa pod redak­cją toruńskich historyków Jarosława Kłaczkowa i Waldemara Rozynkow­skiego, która ukazuje sytuację różnych Kościołów w okresie nazizmu i ko­munizmu. W tomie znalazły się tek­sty dotyczące Kościołów katolickiego, prawosławnego i różnych Kościołów protestanckich w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, a także losów duchownych tych Kościołów. Spo­ro miejsca poświęcono sytuacji Ko­ściołów ewangelickich i ewangelików – nie tylko w Polsce, ale również w III Rzeszy, NRD czy Czechosło­wacji. „Dla reżimów totalitarnych nie miały (…) żadnego znaczenia podzia­ły międzykościelne. Wszystkie [Ko­ścioły] były traktowane w jednakowy sposób i dla wszystkich przewidziano tylko jedno miejsce, znajdujące się na tzw. śmietniku historii. Historia po­kazała jednak, że oba systemy anty­chrześcijańskie przeminęły, a Kościo­ły i ich wierni nadal trwają w wierze” – czytamy we wstępie do tomu.

Kościoły chrześcijańskie w systemach totalitarnych, red. Jarosław Kłaczkow, Waldemar Rozynkowski, Toruń 2012, 728 stron.