Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

NR 7-8 / 2008

KONFERENCJA W BOSSEY

     Instytut Ekumeniczny w Bossey koło Genewy gościł w dniach od 12 do 16 czerwca 2008 roku uczestników międzynarodowej konferencji zatytułowanej: „Jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół – refleksje na temat rozumienia Kościoła w perspektywie ekumenicznej”. Spotkanie to zostało zorganizowane przez Departament ds. Teologii i Studiów Światowej Federacji Luterańskiej, wespół z Wydziałem Teologicznym uniwersytetu genewskiego.
      Według reprezentującego ŚFL ks. dr. Hansa-Petera Grosshansa, na luteranizmie spoczywa obowiązek objaśnienia konsekwencji eklezjologicznych teologii reformacyjnej, dotyczących zarówno Kościołów luterańskich, jak i innych. Konferencja miała na celu doprecyzowanie ewangelicko-luterańskiego rozumienia Kościoła. Jej uczestnicy pochodzili z Brazylii, Danii, Etiopii, Finlandii, Grecji, Malezji, Niemiec, Stanów Zjednoczonych, Szwajcarii oraz Zambii. Obok teologów luterańskich brali w niej udział również przedstawiciele prawosławia, katolicyzmu, baptyzmu oraz kalwinizmu.
     Konferencja w Bossey inicjuje nowy program studyjny ŚFL, w ramach którego tytułowa fraza z Credo Nicejsko-Konstantynopolitańskiego będzie interpretowana przez pryzmat dzisiejszej teologii luterańskiej i szerzej – protestanckiej. Spotkanie w Szwajcarii dotyczyło całej frazy z wyznania wiary, natomiast kolejne konferencje, które odbędą się w Ameryce Południowej, Azji i Afryce, będą podejmowały wątki: jedności, świętości, powszechności i apostolskości Kościoła oraz ich znaczenia dla współczesnego protestantyzmu. Towarzyszyć temu będą następujące pytania: na czym polega doniosłość budowania „jednego, świętego, powszechnego i apostolskiego Kościoła” dla denominacji protestanckich? Co, z punktu widzenia protestantyzmu, oznacza postrzeganie Kościoła w tych kategoriach?
    Zdaniem Grosshansa, luterańskie rozumienie Kościoła nie powinno wykuwać się w ogniu opozycji do innych wspólnot chrześcijańskich, lecz raczej w ramach ekumenicznej współpracy z nimi. Od czasu podpisania „Wspólnej Deklaracji o Usprawiedliwieniu” pomiędzy Kościołem katolickim a ŚFL w październiku 1999 roku, dialog ekumeniczny w coraz większym stopniu ogniskują się na Kościele. Coraz wyraźniej widać, że zasadniczą przeszkodą na drodze do jedności chrześcijan jest właśnie rozumienie Kościoła. Luteranie, jak dotąd, rozumieli swój Kościół poprzez różnice w stosunku do innych. Pryncypia luteranizmu i protestantyzmu winne być w większym stopniu brane pod uwagę przy próbach objaśniania tego, czym jest Kościół.
     Przedstawiciel ŚFL stwierdził, że Kościoły protestanckie niedostatecznie jasno deklarowały w jaki sposób, w oparciu o swoje rozumieniem Kościoła, chcą one urzeczywistniać jego jedność, świętość, powszechność i apostolskość w zgodzie z Ewangelią i co z tego wynika dla organizacji oraz funkcjonowania poszczególnych denominacji.

Marcin Ziemkowski

Luterańskie rozumienie Kościoła - pełny tekst

Jak uzyskać pełny dostęp do zasobów serwisu jednota.pl