Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

NR 5-6 / 2007

Wybory do kościelnych gremiów, lustracja, finanse Kościoła i jego prawo były przedmiotem obrad dorocznego, zwyczajnego Synodu naszego Kościoła w Warszawie w dniach 14-15 kwietnia 2007 roku Odrzucamy zło donosicielstwa. Ubolewamy, że nie wszyscy, którzy tak postępowali, umieją dobrowolnie wyznać swoją winę, okazać skruchę i prosić o przebaczenie. Serdecznie ich do tego zachęcamy. Jednocześnie jednak odrzucamy zło pragnienia zemsty. Przebaczenie jest trudnym wyborem, trudniejszym niż potępienie i odrzucenie. Uważamy jednak, że przebaczenie będzie mocniejszym dowodem siły naszej narodowej wspólnoty niż masowe potępienie – czytamy w synodalnym oświadczeniu w sprawie lustracji „Wstyd i cierpienie”.
Synod w oświadczeniu zachęca członków Kościoła do wyjścia naprzeciw ludziom, którzy pobłądzili i czekania na nich z modlitwą i pomocną dłonią, a nie słowami odrzucenia i zaciśniętą pięścią. „Myśląc o naszej skomplikowanej przeszłości jesteśmy przekonani, że każdy, kto żył w tamtych czasach, powinien przede wszystkim z troską pochylić się nad sobą i zdać na Bożą łaskę, zamiast na próżno szukać usprawiedliwienia w prawdziwych lub domniemanych błędach innych ludzi” – czytamy dalej.
W trakcie obrad zgromadzeni synodałowie Uchwałą nr 5 upoważnili Konsystorz Kościoła do rozmów z naukowcami z wydziału historii UAM w Poznaniu na temat opracowania monografii o dziejach Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Polsce w latach 1944-1989.
Synod wypowiedział się również w dwu innych sprawach przyjmując „Oświadczenie w 550-lecie powołania Kościoła Jednoty Braterskiej i 450--lecie Polskiego Kościoła Braci Czeskich” i „ Apel do polskich władz w sprawie ludobójstwa w Darfurze” (s. 2).
Ponadto w części sprawozdawczej Synod przyjął sprawozdanie Biskupa, Prezesa Konsystorza, sprawozdanie finansowe za rok 2006, sprawozdanie Diakonii Kościoła, oraz po wysłuchaniu sprawozdania Synodalnej Komisji Rewizyjnej, udzielił absolutorium ustępującemu Konsystorzowi. Następnie zatwierdzono preliminarz budżetowy na 2007 rok.
Ponieważ kadencja Synodu niektórych gremiów kościelnych upłynęła, członkowie Synodu dokonali wyborów. Prezesem Konsystorza został ponownie Witold Brodziński, wśród radców świeckich Konsystorza znaleźli się: Wiera Rumocka (pełniąca tę funkcję w poprzedniej kadencji) i Mirosław Jancyk, a zastępcami zostali: Maciej Kalinowski, Wieńczysław Niewieczerzał. Radcą duchownym Konsystorza został ks. Krzysztof P. Góral, a jego zastępcą ks. Michał Jabłoński. Powołano również nowe Prezydium Synodu: sekretarzem została Ewa M. Jelinek, zastępcą sekretarza Ewa Jóźwiak, na notariusza Synodu wybrano ks. J. Wierę Jelinek, a zastępcą został ks. P. Semko Koroza.
Wybrano też Synodalną Komisję Rewizyjną w składzie: przewodnicząca – Agnieszka Kimmer, członkowie – Danuta Andrzejewska, Halina Pospiszył, zastępca – Hanna Tranda. Prezesem Diakonii Kościoła została ponownie Biruta Przewłocka-Pachnik, a do Rady Diakonii Kościoła po raz drugi weszli: Maciej Konwicki, Marzena Matejka, Zofia Wołoszczak.
W związku z prośbami członków Synodu i mimo oporów Konsystorza, na następną kadencję powołano również Synodalną Komisję Prawa w składzie: Agnieszka Kręglewska-Biernacka, Ewa Jóźwiak, Krystyna Lindeberg, ks. Roman Lipiński, Jan Nelken, Dorota Niewieczerzał, Władysław Scholl, Barbara Stahl, Jarosław Świderski. Gremium to przygotowało w poprzedniej kadencji nowelizację Prawa Wewnętrznego Kościoła, które jednak nie doczekało się ani szerszej dyskusji w Kościele w okresie intersynodalnym, ani rzetelnego przedstawienia tekstu i jego koncepcji podczas obrad kolejnych Synodów. Koncepcja ta wydaje się być głęboko przemyślana i spójna, jednakże wprowadzająca dość istotne zmiany (choćby w zasadach funkcjonowania parafii czy diaspory) Szkoda byłoby więc, aby o tak ważnych sprawach dla Kościoła decydowały inne względy poza merytorycznymi.
Prace nad nowelizacją Prawa Wewnętrznego będą prowadzone dalej. Uchwałą nr 1 Synod Kościoła zobowiązał Konsystorz w nieprzekraczalnym terminie do 30.06.2007 roku do przygotowania alternatywnych propozycji zmian w „Prawie Wewnętrznym” Kościoła z uwzględnieniem projektu przedstawionego przez Synodalną Komisję Prawa, konferencję duchownych i rozesłania w terminie do 15.07.2007 roku do wszystkich zborów i do Diaspory.
Na marginesie warto wspomnieć, że jeszcze przed kilku laty działały różne komisje synodalne, dzięki czemu życie i działalność naszego Kościoła były bardziej prężne. Dziwi więc niechęć do powoływania tychże, zwłaszcza jeżeli znajdują się ludzie, chętni do społecznej pracy na rzecz całej kościelnej Jednoty.
Referat synodalny „Moralny aspekt odpowiedzialności finansowej za Kościół” ks. bp. Ryszarda Borskiego (lut.), pod nieobecność biskupa przedstawił ks. Adam Pilch. Poza argumentacją teologiczną przedstawił w nim zasady finansowego funkcjonowania Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce. W nawiązaniu do referatu, w dyskusji powrócił poruszany już wielokrotnie na Synodach temat stworzenia „Pragmatyki kościelnej”. Stanowisko zwolenników takiego dokumentu zaprezentował Władysław Scholl, przeciwników zaś reprezentował Jarosław Świderski.
Po długiej dyskusji dotyczącej zasad finansowych Kościoła i wniesieniu poprawek, przyjęto przedstawiony w materiałach synodalnych „Regulamin Finansowy”. Ma on funkcjonować przez jeden rok. Czas ten pozwoli sprawdzić, jak funkcjonuje Regulamin i wykaże, co jeszcze trzeba w nim dopracować lub ewentualnie zmienić. W zamierzeniach twórców, wprowadzenie dokumentu powinno poprawić płynność finansową Kościoła oraz zabezpieczyć byt emerytowanym duchownym, poprzez utworzenie na ten cel specjalnego Funduszu Socjalnego.
W sprawie odzyskanych przez Kościół nieruchomości w Lesznie podjęto dwie uchwały. Uchwałą nr 3 upoważniono Konsystorz do sprzedaży w okresie intersynodalnym 2007/2008 nieruchomości ogólnokościelnych z wyjątkiem kompleksu nieruchomości przy ul. Bolesława Chrobrego w Lesznie. Natomiast uchwałą nr 4 Synod zobowiązał Konsystorz do przygotowania do końca 2007 r. wniosku o dofinansowanie rewitalizacji budynku Kolegium Kalwińskiego w Lesznie z wytypowanych programów polskich lub unijnych finansujących dotacje tego typu.
Uchwałą nr 2 Synod zobowiązał Konsystorz do podjęcia, najpóźniej do końca czerwca 2007 r., odpowiednich działań organizacyjnych, w związku z koniecznością godnego uczczenia przypadającej w lipcu 2009 r. pięćsetnej rocznicy urodzin Jana Kalwina.
W niedzielny poranek podczas nabożeństwa z Wieczerzą Pańską nowo wybrane gremia kościelne zostały wprowadzone w urząd, by służyć Kościołowi przez trzy pracowite lata.

Ewa Jóźwiak

Oświadczenie
Synodu Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP
w 550-lecie powołania Kościoła Jednoty Braterskiej
i 450-lecie Polskiego Kościoła Braci Czeskich

Synod Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Polsce wyraża najwyższy szacunek i wdzięczność Trójjedynemu Bogu za 550 lat Kościoła Jednoty Braterskiej i 450 lat Polskiego Kościoła Braci Czeskich w rodzinie Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Polsce.
We wdzięcznej pamięci zachowujemy świadectwo wiary przodków. Pamiętamy o ich poświęceniu dla zachowania wierności Słowu Bożemu i czynionych przez nich wysiłkach w celu oparcia się złu i objawiania Prawdy.
To świadectwo wiary splecione z tradycją polskiej ziemi stało się z jednej strony matecznikiem wartościowego etosu i znakiem Bożej miłości i wierności, z których Kościół stale czerpie siły żywotne i twórcze dla swego rozwoju a z drugiej wielkim zobowiązaniem i takim wyzwaniem, wobec którego nie można przejść obojętnie.
Synod Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Polsce daje w ten sposób znak wdzięczności za Boże błogosławieństwo i prowadzenie, jakim aż dotąd obdarza nas Pan Kościoła, wzbogacając przez to Swój Kościół.