Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

Okładka 7/2004NR 7 / 2004


Uznawanie ordynacji i współusługiwanie duchownych w Konkordii Leuenberskiej - aspekty prawne

Pacta sunt servanda
(Umów należy dotrzymywać)

Konkordia Leuenberska nie jest tylko jednym z fundamentalnych dokumentów ekumenicznych pod względem teologicznym, ale także tekstem prawnym, który statuuje wzajemne uznanie ordynacji i współposługiwania duchowych. Przyjęcie Konkordii Leuenberskiej przez dany Kościół oznacza jednocześnie uznanie przezeń wspólnoty kazalnicy i Stołu Pańskiego z pozostałymi sygnatariuszami. Konkordia jako dokument międzykościelny ma charakter zobowiązania danego Kościoła, co sytuuje ją ponad dokumentami wewnątrzkościelnymi. Brak w chwili obecnej polskiej doktryny prawa kościelnego sprawia, że w praktyce Kościołów ewangelickich w kraju nie są stosowane instrumenty i zasady wykładni prawniczej, a wskutek tego doszło - moim zdaniem - do mylnego zrozumienia jednego z zapisów Konkordii.

Ks. bp Zdzisław Tranda w interesującym artykule "30 lat Konkordii Leuenberskiej i Wspólnoty Ewangelickich Kościołów w Europie" ("Jednota" 4/2004) stwierdził, że "punkt 43 [Konkordii Leuenberskiej] ogranicza w pewnym stopniu wspólnotę kazalnicy i Stołu Pańskiego oraz wzajemne uznanie ordynacji"1. Pkt. 42 i 43 Konkordii stanowią, że: Deklaracja wspólnoty kościelnej nie przesądza o regulacjach prawno-kościelnych dotyczących szczegółowych rozwiązań w zakresie stosunków między Kościołami lub wewnątrz Kościołów. (...) Ogólnie obowiązuje zasada, że ogłoszenie wspólnoty kazalnicy i Stołu Pańskiego oraz wzajemne uznanie ordynacji nie narusza obowiązujących w Kościołach przepisów dotyczących wprowadzenia w urząd duchownego, sprawowania posługi duszpasterskiej lub organizacji życia parafialnego2. Do podobnego wniosku dochodzą także biskupi Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, którzy w swoim oświadczeniu3 - nie mającym charakteru formalnego - również wskazują na możliwość ograniczenia Wspólnoty poprzez warunkowanie wykonywania posługi przez duchownego innego Kościoła od spełniania przesłanek dopuszczających jego ordynację w Kościele Ewangelicko-Augsburskim. Moim zdaniem taka wykładania pkt. 43 Konkordii jest nieuprawniona.

Michał Hucał

Służyć sobie wzajemnie... - pełny tekst

Jak uzyskać pełny dostęp do zasobów serwisu jednota.pl