Drukuj

Okładka 5-6/2003NR 5-6 / 2003

Ojciec Nguyen Van Ly został aresztowany po wydaniu publicznego oświadczenia na temat przestrzegania w Wietnamie swobód religijnych i innych praw człowieka. Ojciec Ly nigdy nie stosował przemocy ani do niej nie nawoływał i przetrzymywany jest wyłącznie za swoje głoszone publicznie przekonania polityczne i stawanie w obronie ludzkich praw, w związku z czym pozostaje więźniem sumienia... Wzywam władze Socjalistycznej Republiki Wietnamu do niezwłocznego uwolnienia Ojca Nguyen Van Ly i pozwolenia mu na powrót do swojej parafii dla sprawowania kultu bez żadnych ograniczeń. Wzywam też władze do uwolnienia duchowych przywódców buddyjskich i członków innych wspólnot religijnych więzionych wyłącznie za korzystanie z niezbywalnych praw do wolności sumienia i swobód religijnych...

To wezwanie wyszło kiedyś spod pióra nie sekretarza generalnego ONZ, nie prezydenta państwa i nie przywódcy partii politycznej, lecz szeregowego działacza organizacji Amnesty International. Zostało powielone w setkach, a może w tysiącach,egzemplarzy, włożone do kopert, zaadresowane i wysłane do władz Wietnamu przez członków Amnesty. W taki oto sposób, przy pomocy śmiałych, lecz powściągliwie zredagowanych listów-wezwań organizacja walczy z łamaniem praw człowieka na całym świecie. Kopie tych listów - czytamy w ulotce wydanej przez Amnesty - trafiają na biurka decydentów politycznych, do wydawców prasy, do studiów radiowych i telewizyjnych. I to skutkuje. W tysiącach przypadków ludzka solidarność odnosi sukces nad bezkarnością oprawców i kunktatorstwem politycznym.

Amnesty International jest organizacją bezstronną, niezależną od partii politycznych, instytucji wyznaniowych i wszelkich grup interesu. Nie wnika w przekonania ofiar, których broni. Zabiega wyłącznie o ochronę praw człowieka bez względu na opcję polityczną władz danego kraju czy stanowisko opozycji. Amnesty działa również na rzecz upowszechnienia praw zawartych w Powszechnej deklaracji Praw Człowieka i innych międzynarodowych traktatach. Organizacja stawia sobie następujące, podstawowe cele:Krzysztof Dorosz

Pójdźmy wspólną drogą - pełny tekst

Jak uzyskać pełny dostęp do zasobów serwisu jednota.pl