Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

NR 4/2019, s. 11

Synod Kosciola Ewangelicko-Reformowanego w RP, Warszawa (fot. Michal Karski)
(fot. Michał Karski)

 

W Warszawie odbyła się jesienna sesja Synodu Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP. Podczas posiedzenia przyjęto budżet na 2020 r. oraz dyskutowano na temat zaproponowanych zmian w Prawie wewnętrznym Kościoła.

Sesja Synodu odbyła się 16 listopada. Rozpoczęła się nabożeństwem w kościele ewangelicko-reformowanym w Warszawie, podczas którego kazanie wygłosił proboszcz miejscowej parafii ks. Michał Jabłoński. – Kościół reformowany – to znaczy ten, który podlegał i nadal podlega reformacji. Jest on jednak również Kościołem reformującym – to znaczy wpływającym na swoich członków i formującym ich – mówił kaznodzieja.

Po nabożeństwie synodałowie przeszli na obrady do budynku parafialnego. Podczas posiedzenia odbyła się ożywiona dyskusja na temat zaproponowanych przez synodalną komisję prawa zmian w Prawie wewnętrznym Kościoła. Część synodałów sprzeciwiła się propozycjom zmian. Punktami sporu były m.in. takie propozycje, jak: wykreślenie z Prawa wewnętrznego odwołania do niektórych ksiąg wyznaniowych i dokumentów kościelnych (Druga konfesja helwecka, Agenda gdańska), zmniejszenie liczby członków Synodu i zachwianie przez to proporcji pomiędzy członkami z wyboru i z urzędu, odebranie Synodowi kompetencji dyscyplinarnych czy wzmocnienie roli Konsystorza.

Sprzeciwiono się też metodzie procedowania tych zmian. Zwracano uwagę, że projekt zmian został przedstawiony krótko przed sesją Synodu, nie wskazywał jasno, które fragmenty są zmienione, i powinien być poważnie przedyskutowany zanim odbędzie się jego pierwsze czytanie. W wyniku tych zastrzeżeń Synod zdecydował, że na tej sesji odbyła się tylko dyskusja na temat proponowanych zmian, a nie ich pierwsze czytanie. Zobowiązano również synodalną komisję prawa do przedstawienia do końca lutego „zmian do Prawa wewnętrznego na obecnie obowiązującym dokumencie prawa znowelizowanego w dniach 11–12 maja 2019 roku oraz do podania uzasadnienia tych zmian w formie umożliwiającej prześledzenie zmian”.

Ponadto podczas obrad przyjęto budżet Kościoła na 2020 r. oraz uchwałę zmieniającą treść paragrafu 17 Regulaminu Synodu. Prezydium Synodu zostało zobowiązane do przygotowania i przesłania Konsystorzowi i parafiom dokumentów synodalnych w konkretnych terminach. Uchwały i preliminarze budżetowe mają być przesyłane w ciągu 14 dni. Natomiast protokoły z sesji Synodu powinny zostać przygotowane odpowiednio: z wiosennej sesji do końca września danego roku, zaś z jesiennej w ciągu dwóch miesięcy.

Była to ostatnia sesja tej kadencji Synodu. Pierwsze posiedzenie kolejnej kadencji odbędzie się od 16 do 17 maja w Zelowie.

 

Fotorelacja z obrad Synodu w Warszawie (fot. Michał Karski)