Drukuj

NR 3/2017, ss. 6–7

 Uczestnicy wyjazdu studyjnego Caritas, Diakonii i Eleos, przedstawiciele parafii w Sorkwitach i miejscowego samorzadu (fot. Eleos)Uczestnicy wyjazdu studyjnego, przedstawiciele parafii w Sorkwitach i miejscowego samorządu po zasadzeniu ekumenicznego dębu miłosierdzia Zacheusz (fot. Eleos)

 

Przedstawiciele kierownictwa czterech kościelnych organizacji charytatywnych – katolickiego Caritas Polska, prawosławnego Eleos, Diakonii Kościoła Ewangelicko-Reformowanego i Diakonii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego – odbyli ekumeniczną podróż studyjną na Mazury. Celem wyjazdu było zapoznanie się z działalnością Diecezji Mazurskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, ze szczególnym uwzględnieniem jej działalności diakonijnej.

Podróż miała miejsce od 14 do 15 maja. Koordynowała ją Diakonia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego (Diakonia Polska). Wśród odwiedzonych ośrodków znalazły się Dom Opieki „Arka” w Mikołajkach i Dom Pomocy Społecznej „Betezda” w Ukcie, a także parafie ewangelicko-augsburskie w Sorkwitach i Nidzicy, prawosławny klasztor w Wojnowie oraz Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Nidzicy.

Uczestnicy ekumenicznej podróży opisywali Mazury jako region, w którym znaleźć można zarówno miejsca duchowego wytchnienia, jak również możliwości aktywnego wypoczynku. Poprzez wspólny wyjazd studyjny w obraz ten wpisała się także i praca diakonijna – z tej perspektywy podkreślono, że świadectwo realizacji chrześcijańskiego przesłania miłosierdzia w mazurskich ośrodkach pokazuje, iż miejsca te są przykładami żywej wiary, która jest czynna w miłości. Nawet jeżeli praca i służba na rzecz potrzebujących nie zawsze oznaczają łatwe do wykonania zadania i brak przeciwności, to jednak za każdym razem wskazują na ogromne znaczenie i potrzebę rozwoju pracy charytatywnej jako takiej. Zwrócono też uwagę, że codzienna praca z człowiekiem schorowanym czy sparaliżowanym, z osobą z zaburzeniami psychicznymi czy też dotkniętą uzależnieniem to codzienna troska o godność jednostki i jej prawo do samodzielności, a wraz z tym także przezwyciężanie pojawiających się kolejnych wyzwań i ograniczeń. To świadectwo wierności Chrystusowi. – Dziś ludzie czasem uważają, że to Bóg stał się przedmiotem ich wyboru, tymczasem to Bóg wybrał nas bez naszych zasług i wskazał nam właściwą drogę – zauważył w tym kontekście ks. Marian Subocz, dyrektor Caritas Polska.

Uczestnicy wyjazdu zgodnie podkreślali, że zdobyte w mazurskich ośrodkach doświadczenia są dla nich bardzo cenne, głównie ze względu na różnorodność i nowatorskość wielu zaobserwowanych rozwiązań oraz zaangażowanie osób odpowiedzialnych za pracę w poszczególnych miejscach. O. Hubert Matusiewicz, zastępca dyrektora Caritas Polska, jako podsumowanie podróży przywołał słowa Jezusa z Ewangelii Mateusza: „A oto Ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata” (Mt 28,20b). Mówił, że obecność Jezusa Chrystusa i prawdziwość Jego słów odczuwane były podczas każdego z ekumenicznych spotkań i każdej z rozmów. Wartość międzyludzkich relacji podkreślał z kolei ks. Doroteusz Sawicki, dyrektor Prawosławnego Ośrodka Miłosierdzia „Eleos”: – Nauczyliśmy się nie poddawać przeciwnościom. Co najważniejsze – doświadczyliśmy ludzkiego piękna. Wspaniały jest człowiek, w którym mieszka Boża miłość. Spotkanie z nim bardzo wzmacnia, budzi optymizm, dodaje energii do działania – zaznaczał. Prezes Diakonii Ewangelicko-Reformowanej Biruta Przewłocka Pachnik zwracała uwagę m.in. na znaczenie dobrych kontaktów z władzami samorządowymi oraz istotne aspekty charytatywnej pracy sióstr z klasztoru prawosławnego.

Ważną częścią podróży było również zasadzenie przez przedstawicieli władz Caritas Polska, Eleosu i obu Diakonii przy kościele ewangelickim w Sorkwitach ekumenicznego dębu miłosierdzia, nazwanego imieniem Zacheusz. Stał się on wyrazem wdzięczności Bogu i darczyńcom za pracę diakonijną i podziękowaniem za okazywane wsparcie i darowane kolejne możliwości rozwoju.

Wanda Falk, dyrektor generalna Diakonii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, podkreśliła, że ekumeniczna podróż studyjna nie tylko pozwoliła zapoznać się z działalnością diakonii parafialnych Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce, ale była też czasem wdzięczności Bogu za  długoletnią ekumeniczną współpracę. Zwróciła uwagę, że kontakty te znajdują kontynuację w takich akcjach, jak Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom prowadzone w adwencie oraz Skarbonka Diakonijna, Jałmużna Wielkopostna i Ofiara Wielkopostna realizowane w czasie pasyjnym. Przywołała w tym miejscu także galę Ubi Caritas – uroczystość uhonorowania osób szczególnie zaangażowanych w działalność charytatywną, organizowaną wspólne przez Caritas Polska, Eleos i obie Diakonie. – Wspólnie pomagając na różnych obszarach pracy charytatywnej dajemy świadectwo miłości bliźniego, niosąc pomoc oraz wsparcie drugiemu człowiekowi w jego najtrudniejszych sytuacjach życiowych, bez względu na wyznanie i pozycję społeczną. Pomagając razem, stajemy się silniejsi w miłości Chrystusowej, która nas wzmacnia do dalszego działania – dodała.

WF
(na podstawie relacji uczestników)
źródło: diakonia.org.pl