Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

 NR 2/2016, s. 7

Synod Kosciola Ewangelicko-Reformowanego w RP, Kleszczow, kwiecien 2016 (fot. Karol Pospiszyl)
Wprowadzenie w urząd nowo wybranych członków gremiów kościelnych (fot. Karol Pospiszył)

 

W podbełchatowskim Kleszczowie obradował Synod Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP. Podczas sesji wybrano m.in. składy Konsystorza, Komisji Rewizyjnej i Rady Diakonii. Synodałowie przyjęli też uchwałę na temat dystrybucji Wieczerzy Pańskiej.

Posiedzenie Synodu odbyło się od 23 do 24 kwietnia. Rozpoczęło się nabożeństwem, w trakcie którego kazanie wygłosił ks. Krzysztof Góral, proboszcz miejscowej parafii. Obrady miały miejsce w kleszczowskim hotelu Solpark. Na początek referat na temat Wieczerzy Pańskiej wygłosił ks. Roman Lipiński. Prelegent omawiał przekazy biblijne mówiące o ustanowieniu Wieczerzy Pańskiej, nawiązywał też do sporu o to, czy Ostatnia Wieczerza była ucztą paschalną.

Synodałowie przyjęli uchwałę w sprawie sposobu dystrybucji sakramentu Wieczerzy Pańskiej. W parafiach ewangelicko-reformowanych w Polsce praktykowane są różne sposoby dystrybucji. Synod postanawia w uchwale, „że każda z parafii Kościoła ma prawo w sposób autonomiczny zadecydować o sposobie sprawowania tego sakramentu u siebie. Sposób sprawowania Wieczerzy Pańskiej musi być przedyskutowany podczas dwóch kolejnych Ogólnych Zgromadzeń Zboru (OZZ), pozytywnie zaopiniowany przez konferencję duchownych i przyjęty uchwałą OZZ”. Parafie zostały też zobowiązane powiadomić o swojej decyzji wszystkich członków Kościoła za pośrednictwem pisma do prezydium Synodu.

Sprawozdania i dyskusje

Podczas obrad dyskutowano nad sprawozdaniami poszczególnych organów kościelnych: biskupa, prezesa Konsystorza, prezeski Diakonii i Synodalnej Komisji Rewizyjnej, a także nad sprawozdaniem finansowym. W związku ze sprawozdaniem prezesa Konsystorza Witolda Brodzińskiego podjęto uchwałę uściślającą niezbędną zawartość takiego sprawozdania.

W czasie dyskusji zwracano uwagę na narastający w Polsce problem mowy nienawiści, część synodałów sygnalizowała potrzebę przygotowania oświadczenia Kościoła w tej sprawie. Witold Brodziński obiecał przygotować na następne posiedzenie synodu opracowanie na ten temat. – Doskonalenie mowy nienawiści przeszło w ostatnich miesiącach w Polsce wszelkie najczarniejsze oczekiwania – powiedział. Dyskutowano również o sprawach majątkowych Kościoła oraz – choć nie było tego w programie obrad – o nieuregulowanych w prawie kościelnym kwestiach dyscyplinarnych wobec duchownych.

Synodałowie w głosowaniu przyjęli omawiane sprawozdania. Udzielili również absolutorium Konsystorzowi za działalność w minionym roku oraz wysłuchali informacji z działalności Synodalnej Komisji Prawa.

Wybory i pozostałe uchwały

Podczas posiedzenia odbyły się wybory do poszczególnych gremiów kościelnych. Prezesem Konsystorza ponownie został Witold Brodziński, zaś prezeską Diakonii – również ponownie – Biruta Przewłocka-Pachnik. Wybrano też radców Konsystorza, członków prezydium Synodu, komisji rewizyjnej i rady Diakonii (patrz poniżej). Wszyscy nowo wybrani wraz z Ewą Jóźwiak, wybraną już w zeszłym roku na kolejną kadencję prezesa Synodu, zostali wprowadzeni w urząd przez biskupa Kościoła ks. Marka Izdebskiego podczas niedzielnego nabożeństwa. Kadencja Synodalnej Komisji Prawa została przedłużona do następnego posiedzenia Synodu.

Synodałowie przyjęli również uchwały w sprawie kadencji organów Kościoła oraz dofinansowania Zelowskich Dzwonków. Pierwsza określiła początek i koniec kadencji Konsystorza (moment przekazania agend), prezydium Synodu (moment ogłoszenia wyniku wyborów) oraz innych wybieralnych organów (od pierwszego posiedzenia po sesji wyborczej do końca posiedzenia następnej sesji wyborczej Synodu). W drugiej uchwale synodałowie podjęli decyzję o dofinansowaniu działalności Zelowskich Dzwonków kwotą 5 tys. zł.

Kolejne posiedzenie Synodu Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP odbędzie się w październiku w Cieszynie. Będzie to wspólne posiedzenie z Synodem Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP. W ten sposób oba Kościoły chcą zwrócić uwagę na wspólne dziedzictwo reformacji, której 500. rocznica przypada w przyszłym roku.

 


 

Nowo wybrane składy organów Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP

 

Prezydium Synodu (kadencja 2016–2020): Ewa Jóźwiak – prezes (wybrana w 2015 r.), Jolanta Pospiszył – sekretarz, ks. Tomasz Pieczko – notariusz, Hanna Tranda – zastępca sekretarza, ks. Roman Lipiński – zastępca notariusza.

Konsystorz (kadencja 2016–2020): Witold Brodziński – prezes, ks. Krzysztof Góral – radca duchowny, Henryk Kimmer – radca świecki, Katarzyna Karpińska – radca świecki, ks. Semko Koroza – zastępca radcy duchownego, Zdenek Matys – zastępca radcy świeckiego.

(Ks. bp Marek Izdebski z urzędu wchodzi w skład prezydium Synodu i Konsystorza jako wiceprezes)

Synodalna Komisja Rewizyjna (kadencja 2016–2020): Wanda Niewieczerzał – przewodnicząca, Danuta Andrzejewska – członkini, Andrzej Jersak – członek, Monika Weber – zastępca, Jadwiga Zalisz – zastępca.

Rada Diakonii (kadencja 2016–2019): Biruta Przewłocka-Pachnik – prezeska, Marzena Matejka, Aleksandra Mazur, Danuta Sznycer, Matylda Winnicka, Katarzyna Okulska.