Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

Biblia brzeska – historia, język, teologiaUkazała się książka „Biblia brzeska – historia, język, teologia”, zawierająca materiały z czerwcowej konferencji o tym samym tytule. Autorzy tekstów analizują Biblię brzeską z różnych perspektyw badawczych: historycznej, teologicznej i filologicznej.

Konferencja „Biblia brzeska – historia, język, teologia” odbyła się 8 czerwca w Muzeum Etnograficznym we Wrocławiu (pisaliśmy o tym tutaj). JEDNOTA objęła patronat nad tym wydarzeniem. Książka zawiera zbiór referatów wygłoszonych podczas tamtej sesji.

„W niniejszej książce (…) zamieszczono teksty, których zawartość wzbogaca niewątpliwie wiedzę na temat Biblii brzeskiej i wypełnia przynajmniej niektóre luki w badaniach nad nią. Autorami artykułów są badacze różnych specjalności, co pozwala spojrzeć na problematykę związaną z pierwszą polskojęzyczną ewangelicką Biblią z różnych punktów widzenia” – pisze we wstępie do tomu jego redaktor prof. Rafał Marcin Leszczyński.

W publikacji znajdziemy następujące teksty: „Początki wyznania ewangelicko-reformowanego w Rzeczypospolitej” – mgr Agnieszka Tys, „Z historii powstania Biblii brzeskiej” – dr Jan Kamieniecki, „Imiesłowy w Biblii brzeskiej i Biblii Wujka a kształtowanie się polskiego stylu biblijnego” – prof. Ewa Siatkowska, „Biblia brzeska – ewangelicka czy antytrynitarna?” – prof. Rafał Marcin Leszczyński oraz „Biblia brzeska – następne pokolenia” – prof. Rafał Andrzej Leszczyński. Pracę uzupełnia głos w dyskusji ks. dr. hab. Rajmunda Pietkiewicza.

„(…) za sprawą interdyscyplinarności tekstów zamieszczonych w tej książce Czytelnik zyskuje sposobność spojrzenia na Biblię brzeską oczami przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych, dzięki czemu może ujrzeć problematykę związana z Biblią pińczowską z różnych perspektyw. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że publikacja niniejsza ma również charakter międzywyznaniowy i ekumeniczny (…), co poszerza horyzont badań zaprezentowanych w książce” – zauważa we wstępie prof. Leszczyński.

*

„Biblia brzeska – historia, język, teologia. Materiały z konferencji odbytej we Wrocławiu 8 czerwca 2013 roku” (red. Rafał Marcin Leszczyński), 124 strony, Wydawnictwo FOT-GRAF, Łódź 2013

 

Książkę można kupić tutaj